Základní informace o projektu MAP II

MAS Podještědí jako nositel projektů MAP II Liberecko a MAP II Jablonecko realizuje oba projekty za finanční podpory EU.

  • MAP II Liberecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010691) - ZAHÁJENÍ REALIZACE 1. 5. 2019
  • MAP II Jablonecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011069) - ZAHÁJENÍ REALIZACE 1. 7. 2016
 
Anotace projektů MAP II
Projekt pokračuje v podpoře rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v souladu s akcí KLIMA, jejíž součástí MAP je. Naplnění tohoto cíle je podpořeno pokračujícím budováním funkčního partnerství, dalším rozvojem efektivní spolupráce a komunikace mezi zapojenými aktéry ovlivňujícími předškolní, školní i mimoškolní vzdělávání. Důraz je kladen na systematické akční plánování aktivit, jejichž koordinovaná realizace vede k naplňování stanovených cílů.
 
Cíl projektu MAP II Liberecko
Cílem projektu je pokračovat v zavádění změn stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2023 do školských zařízení na území ORP Liberec a pokračovat v rozvoji vzdělávání pomocí společného komunitního plánování. Projekt by měl podpořit lídry a hlavní aktéry ve vzdělávání, aby byli vůdčími osobnostmi, které se podílejí na výběru a realizaci aktivit pro rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a stáli v čele jejich společné diskuze. Projekt dá možnost vzniku platformám novým, které by otevřeli novou etapu společné spolupráce významných aktérů ve vzdělávání na řešeném území (plánovány jsou kluby ředitelů, centra kolegiální podpory). Prostřednictvím projektu MAP Liberecko by měla být, rozšiřována povědomost obyvatel území o vzdělávání formou, aby oni sami považovali témata ze vzdělávání za důležitá a věnovali jim patřičný význam. Pomocí implementačních aktivit a činnosti pracovních skupin, by výše popsané mělo být naplňováno především po stránce praktické, s možností zapojení veřejnosti.
Realizací projektu budou řešeny cíle vymezené v dokumentu MAP Liberecko I: 1.1. Rozvoj lidských zdrojů, 1.2 Zkvalitňování vzdělávacích programů, 2.1 Vzdělávací marketing, 2.2 Aktivizace lidského a sociálního kapitálu dětí a žáků, 4.3 Provázanost školního a rodinného života.
 
Cíl projektu MAP II Jablonecko
Cílem projektu je pokračovat v zavádění změn stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2023 do školských zařízení na území ORP Jablonec nad Nisou a pokračovat v rozvoji vzdělávání pomocí společného komunitního plánování. Projekt by měl podpořit lídry a hlavní aktéry ve vzdělávání, aby byli vůdčími osobnostmi, kteří se podílejí na výběru a realizaci aktivit pro rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a stáli v čele jejich společné diskuze. Projekt  dá možnost vzniku platformám novým, které by otevřeli novou etapu společné spolupráce významných aktérů ve vzdělávání na řešeném území (plánovány jsou kluby ředitelů, centra kolegiální podpory). Prostřednictvím projektu MAP Jablonecko by měla být,rozšiřována povědomost obyvatel území o vzdělávání formou, aby oni sami považovali témata ze vzdělávání za důležitá a věnovali jim patřičný význam. Pomocí implementačních aktivit a činnosti pracovních skupin, by výše popsané mělo být naplňováno především po stránce praktické, s možností zapojení veřejnosti.
Realizací projektu budou řešeny cíle vymezené v dokumentu MAP Jablonecko I: 1.1. Rozvoj lidských zdrojů, 1.2 Zkvalitňování vzdělávacích programů, 2.1 Vzdělávací marketing, 2.2 Aktivizace lidského a sociálního kapitálu dětí a žáků, 4.3 Provázanost školního a rodinného života.
 
Aktivity projektu MAP II Liberecko
 
0. AKTIVITY PŘÍPRAVY
Informování o výzvě v území ORP Liberec, diskuze v území,shoda na žadateli o dotaci, schválení území, podání žádosti.
1. ŘÍZENÍ PROJEKTU
Realizace této aktivity zahrnuje především: zajištění fungujícího realizačního týmu po stránce odborné i administrativní, nastavení správných organizačních a komunikačních systémů, finanční řízení projektu, řízení rizik a změn v projektu, vedení dokumentace projektu, komunikace s poskytovatelem dotace.
2. ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP
Realizace této aktivity zahrnuje především: prohlubování a realizace procesu společného místního akčního plánování, intenzivní zapojení školských zařízení do procesu plánování, rozvoj partnerství a MAP, aktualizace dokumentace MAP, zpracování a postupná aktualizace MAP, aktivní činnost pracovních skupin, tvorba komunikačního plánu, tvorba a realizace konzultačního procesu, spolupráce s projektem SRP, podpora znalostních kapacit Řídícího výboru.
3. EVALUACE A MONITORING
4. IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP
V rámci projektu MAP II na území ORP Liberec budou realizovány aktivity které jsou podrobně zpracované  v příloze v dokumentech žádosti o podporu. Povinně volitelná témata: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Volitelná témata: Otevřená škola, Rozvoj gramotností a kompetencí, Regionální identita, Kompetence pro demokratickou kulturu.
Při realizaci projektu budou díky činnosti pracovních skupin, platforem a realizace implementačních aktivit realizovány aktivity směřující k naplnění opatření ze strategického
rámce MAP Liberecko.
Díky realizaci vyjmenovaných aktivit, podrobně popsaných v příloze žádosti o podporu, budou naplňovány cíle stanovené v dokumentu MAP Liberecko I. Konkrétně se jedná o cíle: 1.1. Rozvoj lidských zdrojů, 1.2 Zkvalitňování vzdělávacích programů, 2.1 Vzdělávací marketing, 2.2 Aktivizace lidského a sociálního kapitálu dětí a žáků, 4.3 Provázanost školního a rodinného života.
 
Aktivity projektu MAP II Jablonecko
 
0. AKTIVITY PŘÍPRAVY
Informování o výzvě v území ORP Jablonec nad Nisou, diskuze v území,shoda na žadateli o dotaci, schválení území, podání žádosti.
1. ŘÍZENÍ PROJEKTU
Realizace této aktivity zahrnuje především: zajištění fungujícího realizačního týmu po stránce odborné i administrativní, nastavení správných organizačních a komunikačních systémů, finanční řízení projektu, řízení rizik a změn v projektu, vedení dokumentace projektu, komunikace s poskytovatelem dotace.
2. ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP
Realizace této aktivity zahrnuje především: prohlubování a realizace procesu společného místního akčního plánování, intenzivní zapojení školských zařízení do procesu plánování, rozvoj partnerství a MAP, aktualizace dokumentace MAP, zpracování a postupná aktualizace MAP, aktivní činnost pracovních skupin, tvorba komunikačního plánu, tvorba a realizace konzultačního procesu, spolupráce s projektem SRP, podpora znalostních kapacit Řídícího výboru.
3. EVALUACE A MONITORING
4. IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP
V rámci projektu MAP II na území ORP Jablonec nad Nisou budou realizovány aktivity které jsou podrobně zpracované  příloze v dokumentech žádosti o podporu.
Povinně volitelná témata: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Volitelná témata: Otevřená škola, Rozvoj gramotností a kompetencí, Regionální identita, Kompetence pro demokratickou kulturu.  Při realizaci projektu budou díky činnosti pracovních skupin, platforem a realizace implementačních aktivit realizovány aktivity směřující k naplnění opatření ze strategického rámce MAP Jablonecko.
 
 
METODICKÉ POSTUPY - MAP II