Základní informace o projektu MAP III

MAS Podještědí jako nositel projektů MAP III Liberecko a MAP III Jablonecko realizuje oba projekty za finanční podpory EU.

  • MAP III Liberecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022958) - ZAHÁJENÍ REALIZACE 1. 5. 2022
  • MAP III Jablonecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022991) - ZAHÁJENÍ REALIZACE 1. 7. 2022
 
Anotace projektů MAP III
Projekty podporují systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Zavádí řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území. Zajišťují dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole. Projekty zajišťují zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
 
Cíl projektu MAP III Liberecko
Hlavním cílem MAP projektů je zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že budou podpořeny spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, což znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místních problémů a potřeb pro vyhodnocování přínosů spolupráce. Specificky bude v MAP Liberecko III cílem naplnění komunikačního plánu, který bude aktualizován do tří měsíců od zahájení projektu a tím udržet získané povědomí aktérů i veřejnosti z předchozích projektů o realizovaném místním akčním plánování v území. Dále bude provedena detailní evaluace dosavadních aktivit v předchozích projektech, která poskytne podkladová data pro další činnosti v následujícím období.
 
Cíl projektu MAP III Jablonecko
Hlavním cílem MAP projektů je zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že budou podpořeny spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, což znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místních problémů a potřeb pro vyhodnocování přínosů spolupráce. Specificky bude v MAP Jablonecko III cílem naplnění komunikačního plánu, který bude aktualizován do tří měsíců od zahájení projektu a tím udržet získané povědomí aktérů i veřejnosti z předchozích projektů o realizovaném místním akčním plánování v území. Dále bude provedena detailní evaluace dosavadních aktivit v předchozích projektech, která poskytne podkladová data pro další činnosti v následujícím období. Během plnění projektu bude kladen důraz na dodržování těchto principů: 1) princip spolupráce, 2) princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovaných procesů, 3) princip dohody, 4) princip otevřenosti, 5) princip SMART, 6) princip udržitelnosti, 7) princip partnerství.
 
Aktivity projektu MAP III Liberecko
 
  1. Řízení projektu Realizace této aktivity zahrnuje především zajištění funkčního RT pro administrativní i odborné straně. Nastavení správných organizačních a komunikačních systémů, finančního řízení projektu, řízení rizik a změn projektu, vedení dokumentace projektu a komunikace s poskytovatelem dotace.
  2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III
Tato klíčová aktivita se dále dělí na A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A 2 Evaluace procesu místního akčního plánování.
  • A1 Rozvoj a aktualizace MAP. V rámci aktivity bude realizován a prohlouben proces společného místního akčního plánování a partnerství v území, což přispěje k rozvíjení samotného MAP III. RT také v rámci této části aktivity aktualizuje dokumentaci MAP a zpracování akčního plánu.
  • A2 Evaluace procesu místního akčního plánování: V rámci druhé části druhé klíčové aktivity bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který na zájmovém území probíhal v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude závěrečná evaluační zpráva, která bude odevzdána společně se ZZOR
 
Aktivity projektu MAP III Jablonecko
 
1. Řízení projektu Realizace této aktivity zahrnuje především zajištění funkčního RT pro administrativní i odborné straně. Nastavení správných organizačních a komunikačních systémů, finančního řízení projektu, řízení rizik a změn projektu, vedení dokumentace projektu a komunikace s poskytovatelem dotace.
2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.
Tato klíčová aktivita se dále dělí na A1 Rozvoj a aktualizace MAP a A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.
  • A1 Rozvoj a aktualizace MAP. V rámci aktivity bude realizován a prohlouben proces společného místního akčního plánování a partnerství v území, což přispěje k rozvíjení samotného MAP III. RT také v rámci této části aktivity aktualizuje dokumentaci MAP a zpracování akčního plánu.
  • A2 Evaluace procesu místního akčního plánování. V rámci druhé části druhé klíčové aktivity bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který na zájmovém území probíhal v programovém období 2014-2020. Výstupem aktivity bude závěrečná evaluační zpráva, která bude odevzdána společně se ZZOR.
 
 
METODICKÉ POSTUPY - MAP III
 
 
Inspiromaty NPI k MAP