Zpracování MAP

Klíčové aktivity 
Název klíčové aktivity: A.1  Rozvoj partnerství
Popis klíčové aktivity: Průřezová projektová aktivity, jejímž cílem je sestavit kvalitní Řídící výbor, iniciovat, posílit a realizovat vazby mezi klíčovými aktéry v území. Řídící výbor bude složen ze všech povinných partnerů projektu. Výběr členů výboru provede realizační tým po diskusi s aktivními aktéry, kteří se účastní projektu (zapojení zřizovatelé, ředitelé škol, pedagogové, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, představitelé veřejné správy) a je sestaven poměrným způsobem k počtu zapojených aktérů, resp. reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Předpokládaný počet členů výboru je do 25. Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Projekt předpokládá vytváření další užší organizační prvky partnerství, a to pracovní skupiny. Budou vytvořeny 3 základní pracovní skupiny: (i) pro předškolní vzdělávání, (ii) pro základní školství a inkluzivní vzdělávání, (iii) pro další vzdělávání a volný čas, (iv) pro rozvoj dalších kompetencí. Pracovní skupiny jsou poradním, konzultačním a doporučujícím orgánem Řídícího výboru, úzce komunikují s realizačním týmem. Aktivita partnerství bude realizována po celou dobu trvání projektu ve formě seminářů, společných setkání, workshopů, sdílení zkušeností, sdílení nápadů, apod. a výstupy aktivity budou zpracovávány jako podklad pro aktivity následující, zejména A.2 - Dohoda o prioritách a A.3 - Akční plánování.
Přehled nákladů:
12
Sestava vytvořena v MS2014+ NSPONPET 16.11.2016 9:11
Název klíčové aktivity: A.2 Dohoda o prioritách
Popis klíčové aktivity: Cílem aktivity je stanovit lokální vizi vzdělávání na řešeném území MAP, a to: (i) z dostupných, na řešeném území již existujících, strategií a plánů, (ii) na základě komunitního projednávání, resp. projednávání v rámci partnerství MAP, (iii) na základě jednotného plošného dotazníkového šetření. Dohoda o prioritách vznikne zejména v povinných opatřeních MAP, tj. v oblasti Předškolního vzdělávání a péče, Čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti Inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci přijímání Dohody o prioritách budou realizovány tři základní postupové kroky: (i) Analýza (sběr dat - dotazníkové šetření, investiční priority škol, socioekonomická analýza, analýza existujících programových dokumentů), (ii) Strategický rámec MAP do r. 2023 (na základě analytických výstupů bude navržena Územní strategie - vize, Priority vzdělávací soustavy, Strategie naplňování stanovených priorit do r. 2023), (iii) Specifikace investičních priorit (vč. uzavření dohody o investicích či potvrzení souhlasu zřizovatele školských zařízení). Analytickou část zpracuje Realizační tým projektu a předkládá ke konzultaci, oponentuře či doplnění jak Řídícímu výboru, tak širší partnerské platformě. Realizační tým koordinuje informování a zapojení partnerů, přijímá podněty a vyhodnocuje je. Následně finalizuje a zveřejňuje analytickou část. Ve strategické části organizuje Realizační tým konzultační proces s cílem stanovit dlouhodobé priority ve vazbě na zpracovanou analýzu. Následně finalizuje návrh Strategie a zajišťuje široké projednání v rámci nastavených partnerství MAP. Součástí Dohody o prioritách je též dohoda o Investičních prioritách. Investiční priority vychází z obecně přijatých systémových priorit a týkají se již konkrétních organizací a potenciálních příjemců, kteří pro své investice uzavírají dohody o investicích nebo dokládají souhlas zřizovatele. Sběr podnětů a vytváření dohod k Investičním prioritám probíhá průběžně.
Přehled nákladů:
Název klíčové aktivity: A.3 Akční plánování
Popis klíčové aktivity: Po zpracování Strategického rámce MAP, který vychází z Dohody o prioritách MAP je zpracováván jako navazující dokument Akční plán, který rozpracovává strategická opatření Dohody o prioritách. Zpracovává se vždy v podobě ročního operativního plánu s uvedením konkrétních realizačních kroků, termínů a odpovědností. Součástí zpracování Akčního plánu je také zpracování logických rámců pro vybrané aktivity spolupráce a specifikace projektových záměrů, které budou zpracovány do podoby konkrétních projektů. Do přípravy Akčního plánu je zapojeno partnerství partnerské platformy. Toto zapojení koordinuje a realizuje Realizační tým. Výstupem akčního plánování je specifikace neinvestičních opatření (aktivity škol a aktivity spolupráce) a zpracování finální verze MAP. Neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce schvalují zřizovatelé škol zapojených do aktivit projektu. Ke schválení je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70% dalších zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu.
Přehled nákladů:
13
Sestava vytvořena v MS2014+ NSPONPET 16.11.2016 9:11
Název klíčové aktivity: A.4 Budování znalostních kapacit
Popis klíčové aktivity: Jedná se o systém průběžného vzdělávání, vzájemného informování, stáží a hospitací, kolegiální formy podpory, sdílení zkušeností a poradenství v rámci přípravy a zpracování MAP. Smyslem aktivity je vzdělávání a informování relevantních aktérů a zástupců nastavených partnerství MAP s cílem následného informovaného (poučeného) zapojení těchto aktérů do procesu přípravy a realizace MAP a tím zvýšení efektivnosti celého plánovacího systému MAP. Součástí aktivity je Plán vzdělávacích aktivit, který je uveden v příloze této žádosti o finanční podporu. Obsah vzdělávacích aktivit přímo souvisí s tvorbou MAP. Vzdělávání nemá individuální charakter a účastní se ho více partnerů v rámci MAP.
Přehled nákladů: V rámci této aktivity se předpokládá financování lektorů, mentorů, moderátorů a vedoucích exkurzí, stáží. Jedná se o osobní náklady realizované formou dohod o provedení práce. Celková časová dotace dle Plánu vzdělávacích aktivit činí 300 hod. Jednotková cena lektora je stanovena jako cena obvyklá ve výši 250,-- Kč/ hod. Celkové náklady této aktivity tedy činí 75.000,-- Kč.
Název klíčové aktivity: A.5 Evaluace
Popis klíčové aktivity: Průběžná a závěrečná věcná aktivita projektu. Cílem je vyhodnotit splnění cílů projektu, tzn. vyhodnotit: (i) úspěšnost procesů vytváření partnerství, (ii) úspěšnost výsledků a dopadů akčního ročního plánu a jeho dopady na strategii MAP, (iii) stanovit další kroky MAP. Speciálně bude hodnocena oblast aktivit zaměřených na děti ohrožené školním neúspěchem. Evaluace bude též sloužit jako podklad pro tvorbu navazujícího MAP (po r. 2018) a bude se zabývat hodnocením uzavřených dohod o spolupráci v aktivitách MAP. Výstupem aktivity budou průběžné a závěrečná hodnotící zpráva.
Přehled nákladů:
Název klíčové aktivity: A.6 Řízení MAP
Popis klíčové aktivity: Aktivita spočívá ve vytvoření funkčního systému k naplňování a řízení MAP. Realizace této aktivity probíhá souběžně s tvorbou Strategie MAP. V rámci aktivity bude vytvořena odpovídající implementační organizační struktura (systém pracovních skupin, poradních orgánů, metodického vedení) a budou nastaveny a popsány mechanismy procesů fungování uvnitř MAP. Řešená aktivity obsahuje základní 4 části: (i) identifikace dotčené veřejnosti, (ii) zapojení veřejnosti, resp. vytvoření základní struktury partnerství, (iii) vytvoření komunikační strategie, tedy specifikace procesů zapojování dotčené veřejnosti, (iv) popis fungování MAP. Hlavními výstupy aktivity jsou: aktualizované seznamy zapojených škol a relevantních aktivních aktérů MAP, reprezentativní zastoupení aktérů ve spolupráci na přípravě MAP, implementační plán MAP a stanovení principů MAP (struktura práce s relevantními aktéry a cílovými skupinami, informování veřejnosti, procesy projednávání, specifikace způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti). 
Přehled nákladů:
14
Sestava vytvořena v MS2014+ NSPONPET 16.11.2016 9:11
Název klíčové aktivity: A. 7 Řízení projektu
Popis klíčové aktivity: Řízení projektu je průřezová aktivita směřující k efektivní realizaci celého projektu. Řízení projektu je administrativní a odborné. Administrativní tým koordinuje projektové aktivity, zajišťuje organizační a provozní stránku projektu, kontroluje plnění plánovaných cílů projektu, včetně naplňování indikátorů a zajišťuje efektivní komunikaci na všech úrovních realizace projektu. Odborný tým je zodpovědný zejména za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu a aktivní práci s cílovou skupinou. Administrativní tým tvoří: (i) manažer projektu, (ii) finanční manažer. Odborný tým tvoří: (i) analytik (1 pracovník), (ii) odborník na strategické plánování - 1x metodik, 1x konzultant (2 pracovníci), (iii) odborník na vzdělávání dětí do 15 let (1 pracovník), (iv) odborník na komunikaci s cílovou skupinou (1 pracovník). Podrobný popis pracovní náplně jednotlivých pozic Realizačního týmu je uveden v kapitole Popis projektu v záložce Popis realizačního týmu projektu.
Přehled nákladů: Do aktivity řízení projektu byly promítnuty všechny náklady spojené s projektem (vyjma nákladů na aktivitu A.4 - Budování znalostních kapacit, která je rozpracovaná samostatně), a to takto: Osobní náklady v celkové výši Kč 1.478.360,-  (započítáno je i související zdravotní a sociální pojištění) jsou tvořeny náklady na (i) administrativní tým (manažer projektu - plat - 0,3 úvazku - 10.000,-- Kč / měsíc; finanční manažer - DPP - 0,1 úvazku - 2.800,- Kč/měsíc), (ii) odborný tým (analytik - DPČ - 0,4 úvazku - 14.500,- Kč/měsíc; odborník na strategické plánování - metodik - DPČ - 0,4 úvazku - 14.500,- Kč/měsíc; odborník na strategické plánování - konzultant - DPP - 0,1 úvazku - 3.500,- Kč/měsíc; odborník na vzdělávání dětí do 15 let - DPP - 0,1 úvazku - 3.500,- Kč/měsíc; odborník na komunikaci s cílovými skupinami - DPP - 0,2 úvazku - 6.900,- Kč/měsíc). Do osobních nákladů též spadají náklady na LEKTORY (samostatně rozpracováno v rámci aktivity A.4) v celkové výši Kč 75.000,-/projekt (forma smluvního vztahu - DPP) a náklady na ODBORNÍKY TEMATICKÝCH OBLASTÍ, kteří budou v úzké součinnosti s realizačním týmem a řídícím výborem a budou aktivně spolupracovat na realizaci všech aktivit projektu - předpokládá se zapojení až 10 odborníků s celkovou časovou dotací 1.200 hod. s hodinovou sazbou 250,- Kč (forma smluvního vztahu - DPP). Ostatní náklady (paušální náklady) činí Kč 591.344,- (tyto náklady budou využity na technickou, administrativní a organizační podporu realizace projektu). Celková výše nákladů projektu činí Kč 2.069.704,-. Celkové způsobilé výdaje projektu činí Kč 2.069.704,--.PO
 
 
 
 
 
Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Liberec naplňuje následující věcné klíčové aktivity projektu:
 
A.1  Rozvoj partnerství
Průřezová projektová aktivity, jejímž cílem je sestavit kvalitní Řídící výbor, iniciovat, posílit a realizovat vazby mezi klíčovými aktéry v území. Řídící výbor bude složen ze všech povinných partnerů projektu. Výběr členů výboru provede realizační tým po diskusi s aktivními aktéry, kteří se účastní projektu (zapojení zřizovatelé, ředitelé škol, pedagogové, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, představitelé veřejné správy) a je sestaven poměrným způsobem k počtu zapojených aktérů, resp. reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Předpokládaný počet členů výboru je do 25. Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Projekt předpokládá vytváření dalších užších organizačních prvků partnerství, a to pracovních skupin. Budou vytvořeny 4 základní pracovní skupiny: (i) pro předškolní vzdělávání, (ii) pro základní školství a inkluzivní vzdělávání, (iii) pro další vzdělávání a volný čas, (iv) pro rozvoj dalších kompetencí. Pracovní skupiny jsou poradním, konzultačním a doporučujícím orgánem Řídícího výboru, úzce komunikují s realizačním týmem. Aktivita partnerství bude realizována po celou dobu trvání projektu ve formě seminářů, společných setkání, workshopů, sdílení zkušeností, sdílení nápadů, apod. a výstupy aktivity budou zpracovávány jako podklad pro aktivity následující, zejména A.2 - Dohoda o prioritách a A.3 - Akční plánování.
 
A.2 Dohoda o prioritách
Cílem aktivity je stanovit lokální vizi vzdělávání na řešeném území MAP, a to: (i) z dostupných, na řešeném území již existujících, strategií a plánů, (ii) na základě komunitního projednávání, resp. projednávání v rámci partnerství MAP, (iii) na základě jednotného plošného dotazníkového šetření. Dohoda o prioritách vznikne zejména v povinných opatřeních MAP, tj. v oblasti Předškolního vzdělávání a péče, Čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti Inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci přijímání Dohody o prioritách budou realizovány tři základní postupové kroky: (i) Analýza (sběr dat - dotazníkové šetření, investiční priority škol, socioekonomická analýza, analýza existujících programových dokumentů), (ii) Strategický rámec MAP do r. 2023 (na základě analytických výstupů bude navržena Územní strategie - vize, Priority vzdělávací soustavy, Strategie naplňování stanovených priorit do r. 2023), (iii) Specifikace investičních priorit (vč. uzavření dohody o investicích či potvrzení souhlasu zřizovatele školských zařízení). Analytickou část zpracuje Realizační tým projektu a předkládá ke konzultaci, oponentuře či doplnění jak Řídícímu výboru, tak širší partnerské platformě. Realizační tým koordinuje informování a zapojení partnerů, přijímá podněty a vyhodnocuje je. Následně finalizuje a zveřejňuje analytickou část. Ve strategické části organizuje Realizační tým konzultační proces s cílem stanovit dlouhodobé priority ve vazbě na zpracovanou analýzu. Následně finalizuje návrh Strategie a zajišťuje široké projednání v rámci nastavených partnerství MAP. Součástí Dohody o prioritách je též dohoda o Investičních prioritách. Investiční priority vychází z obecně přijatých systémových priorit a týkají se již konkrétních organizací a potenciálních příjemců, kteří pro své investice uzavírají dohody o investicích nebo dokládají souhlas zřizovatele. Sběr podnětů a vytváření dohod k Investičním prioritám probíhá průběžně.
 
A.3 Akční plánování
Po zpracování Strategického rámce MAP, který vychází z Dohody o prioritách MAP je zpracováván jako navazující dokument Akční plán, který rozpracovává strategická opatření Dohody o prioritách. Zpracovává se vždy v podobě ročního operativního plánu s uvedením konkrétních realizačních kroků, termínů a odpovědností. Součástí zpracování Akčního plánu je také zpracování logických rámců pro vybrané aktivity spolupráce a specifikace projektových záměrů, které budou zpracovány do podoby konkrétních projektů. Do přípravy Akčního plánu je zapojeno partnerství partnerské platformy. Toto zapojení koordinuje a realizuje Realizační tým. Výstupem akčního plánování je specifikace neinvestičních opatření (aktivity škol a aktivity spolupráce) a zpracování finální verze MAP. Neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce schvalují zřizovatelé škol zapojených do aktivit projektu. Ke schválení je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70% dalších zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu.
 
A.4 Budování znalostních kapacit
Jedná se o systém průběžného vzdělávání, vzájemného informování, stáží a hospitací, kolegiální formy podpory, sdílení zkušeností a poradenství v rámci přípravy a zpracování MAP. Smyslem aktivity je vzdělávání a informování relevantních aktérů a zástupců nastavených partnerství MAP s cílem následného informovaného (poučeného) zapojení těchto aktérů do procesu přípravy a realizace MAP a tím zvýšení efektivnosti celého plánovacího systému MAP. Součástí aktivity je Plán vzdělávacích aktivit, který je uveden v příloze této žádosti o finanční podporu. Obsah vzdělávacích aktivit přímo souvisí s tvorbou MAP. Vzdělávání nemá individuální charakter a účastní se ho více partnerů v rámci MAP.
 
A.5 Evaluace
Průběžná a závěrečná věcná aktivita projektu. Cílem je vyhodnotit splnění cílů projektu, tzn. vyhodnotit: (i) úspěšnost procesů vytváření partnerství, (ii) úspěšnost výsledků a dopadů akčního ročního plánu a jeho dopady na strategii MAP, (iii) stanovit další kroky MAP. Speciálně bude hodnocena oblast aktivit zaměřených na děti ohrožené školním neúspěchem. Evaluace bude též sloužit jako podklad pro tvorbu navazujícího MAP (po r. 2018) a bude se zabývat hodnocením uzavřených dohod o spolupráci v aktivitách MAP. Výstupem aktivity budou průběžné a závěrečná hodnotící zpráva.