Zpracování MAP II Jablonecko

 
 
Aktivity projektu MAP II Jablonecko
 
0. AKTIVITY PŘÍPRAVY
Informování o výzvě v území ORP Jablonec nad Nisou, diskuze v území,shoda na žadateli o dotaci, schválení území, podání žádosti.
1. ŘÍZENÍ PROJEKTU
Realizace této aktivity zahrnuje především: zajištění fungujícího realizačního týmu po stránce odborné i administrativní, nastavení správných organizačních a komunikačních systémů, finanční řízení projektu, řízení rizik a změn v projektu, vedení dokumentace projektu, komunikace s poskytovatelem dotace.
2. ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP
Realizace této aktivity zahrnuje především: prohlubování a realizace procesu společného místního akčního plánování, intenzivní zapojení školských zařízení do procesu plánování, rozvoj partnerství a MAP, aktualizace dokumentace MAP, zpracování a postupná aktualizace MAP, aktivní činnost pracovních skupin, tvorba komunikačního plánu, tvorba a realizace konzultačního procesu, spolupráce s projektem SRP, podpora znalostních kapacit Řídícího výboru.

3. EVALUACE A MONITORING
4. IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP
V rámci projektu MAP II na území ORP Jablonec nad Nisou budou realizovány aktivity které jsou podrobně zpracované  příloze v dokumentech žádosti o podporu.
Povinně volitelná témata: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Volitelná témata: Otevřená škola, Rozvoj gramotností a kompetencí, Regionální identita, Kompetence pro demokratickou kulturu.  Při realizaci projektu budou díky činnosti pracovních skupin, platforem a realizace implementačních aktivit realizovány aktivity směřující k naplnění opatření ze strategického rámce MAP Jablonecko.