Vzdělávání

Vyhlášené vzdělávací akce
 
Název akce Termíny Místo konání Informace / podmínky
Škola na venkově - problematika venkovského školství 30.5.2017 exkurze - podrobnosti
- PŘIHLÁŠKA
Rozvoj logiky a matematické pregramotnosti hrou u předškolních dětí 30.6.2017 ZŠ Hodkovice n. M. - podrobnosti o semináři
- PŘIHLÁŠKA
Seminář s V. Klausem ml. 6.4.2017 Městské kino Hodkovice n. M. podrobnosti o semináři
PŘIHLÁŠKA
CHŮVA 7.4.2017
8.4.2017
13.5.2017
ZŠ Hodkovice n. M.
ZŠ Hodkovice n. M.
ZŠ Hodkovice n. M.
- podrobnosti o školení zde
PŘIHLÁŠKA
 
 
Plán vzdělávacích aktivit
 
Název vzdělávacího programu Cíl a předmět vzdělávání Vazba na opatření MAP Cílová skupina Forma vzdělávání Rozsah vzdělávání
(hod.)
Předškolní vzdělávání Zkvalitňování předškolního vzdělávání a péče, inovativní trendy, přístupy ke vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání, včasná péče. Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita Pedagogičtí pracovníci společné vzdělávání 16
Čtenářská gramotnost Přístupy, příklady dobré praxe, zkušenosti se zvyšování čtenářské gramotnosti dětí Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělání Pedagogičtí pracovníci sdílení zkušeností - workshop 16
Matematická gramotnost Přístupy, příklady dobré praxe, zkušenosti se zvyšování matematické gramotnosti dětí Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělání Pedagogičtí pracovníci sdílení zkušeností - workshop 16
Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání na základních školách - legislativa, financování, proces, pozitiva, negativa (ve vzdělávacím procesu), přínosy pro děti, zahraniční zkušenosti. Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí  žáků ohrožených školním neúspěchem Ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé, rodiče společné vzdělávání 64
Kariérové poradenství Zavádění kariérové poradenství na základních školách - význam, přínosy, náklady, úskalí, vliv na rozhodování dětí a rodičů. Kariérové poradenství v základních školách Ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci sdílení zkušeností - workshop 32
Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků Osvětové akce, ukázky dobré praxe, popularizace učebních oborů a jiných oblastí lidské činnosti se sníženou prestiží. Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků Děti a žáci stáže, exkurze, workshopy 40
Kompetence dětí v polytechnickém vzdělávání Přístupy, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností k podpoře zájmu, motivaci a rozvoji znalostí a dovedností dětí v oblasti vědy, technologií, matematiky, apod. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzělávání Pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče sdílení zkušeností - workshop 24
Digitální kompetence Vliv digitalizace na čtenářskou gramotnost, vývoj dítěte, ovlivňování studijních výsledků, prospěšné digitální kompetence, sociální exkluze vlivem IT technologiím. Digitální kompetence dětí a žáků Pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče společné vzdělávání 32
Sociální a občanské kompetence dětí Přístupy pedagogických a nepedagogických pracovníků k vytváření sociálních a občanských kompetencí dětí do 15 let. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče společné vzdělávání 24
Rozvoj kulturního povědomí dětí do 15 let Specifika rozvoje kulturních zájmů dětí, způsoby přístupu ke vzdělávání dětí v oblasti kulturního rozvoje, budování vztahu ke kulturním hodnotám. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče společné vzdělávání 24
Manažerské vzdělávání pro ředitele škol Řízení lidských zdrojů, motivace, pracovní postupy, strategické řízení, projektové řízení, dotační management. Řízení škol, rozvoj kapacit škol Ředitelé škol kolegiální formy podpory 32
Základní školství ve městě a na venkově Specifika řízení a aktivit venkovských a městských škol, sdílení dobré praxe. Řízení a aktivity škol Pedagogičtí pracovníci, ředitelé škol, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče. stáže, exkurze, workshopy 40
Dostupnost neformálního a zájmového vzdělávání Řešení provázanosti formálního a neformálního vzdělávání, dostupnost volnočasových aktivit dětí do 15 let, společné projekty aktérů formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání. Smysluplné trávení volného času, prevence sociálně patologických jevů, rozvoj zájmů a nadání dětí Zřizovatelé školních zařízení a zařízení pro mimoškolní činnost, ředitelé škol a zařízení neformálního vzdělávání, rodiče společné vzdělávání, sdílenízkušeností 40