Zpracování MAP III - Liberecko

 
 

 

Aktivity projektu MAP III Liberecko

Klíčová aktivita I: Řízení projektu

1.1Popis klíčové aktivity

Pro zajištění úspěšného naplnění projektu Místního akčního plánu pro oblast Liberecko III (dále jen MAP III) bude zformován realizační tým (dále jen RT). Zmíněný RT bude zodpovídat hlavnímu manažerovi projektu za realizaci všech klíčových aktivit, tedy Řízení projektu a dílčích aktivit pod klíčovou aktivitou Místní akční plán rozvoje vzdělávání III tj. Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu místního akčního plánování.

Realizace klíčové aktivity Řízení projektu bude probíhat po celou dobu realizace projektu a bude kvalitně zajištěna administrativní částí RT. V rámci klíčové aktivity bude zajištěna koordinace projektu tak, aby probíhal v souladu s žádostí o dotaci a plánovaným harmonogramem. Součástí aktivity řízení projektu budou pravidelné porady RT, kdy budou mimo jiné řízeny i rizika a případně změny v realizaci projektu. Dále bude zajištěna komunikace s řídícím orgánem coby poskytovatelem dotace. Po zpracování podkladů RT budou vypracovávány a předkládány v pravidelných časových termínech zprávy o realizaci (dále jen ZoR), a také závěrečná zpráva o realizaci projektu (dále jen ZZoR).

Za výše zmíněné budou ve vysoké míře zodpovídat především hlavní manažer projektu a manažer projektu - administrátor. Zmíněný manažer projektu – administrátor bude taktéž zajišťovat podporu při realizaci činnosti pracovních skupin, řídícího výboru, dále jen ŘV a shromažďování podkladu pro tvorby ZoR.

RT dále zajistí následující činnosti:

 • Podporu činnosti řídícího výboru (je považován za hlavní pracovní orgán partnerství MAP III a za jeho činnost je zodpovědný hlavní manažer projektu. ŘV se přímo podílí na procesu společného plánování, rozvoji a aktualizaci MAP III, který i schvaluje).
 • Zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek, tzv. komunikační plán.
 • Spolupráci při relevantních aktivitách procesu MAP III s odborným garantem MAP, a to včetně zvyšování znalostí k tématům MAP všech zapojených aktérů.
 • Zajistí v projektu MAP III přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci jeho organizační struktury řešeny.

Během prvních 3 měsíců realizace projektu bude v rámci této aktivity aktualizováno složení ŘV včetně statutu a jednacího řádu, aktualizována organizační struktura v rámci projektu, aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti a aktualizován komunikační plán s konzultačním procesem a procesem zapojení dotčené veřejnosti. (povinné aktivity A 1.1., A 1.2.).

 

V průběhu plnění aktivity Řízení projektu bude finanční manažer projektu zajišťovat správné vyúčtování a zpracovávat agendu pro mzdy a účetnictví. V kompetencích finančního manažera bude též průběžné zpracování a podání žádosti o platbu.

V rámci Řízení projektu je nutné popsat roli evaluátora, který má významné postavení v odborném týmu v rámci A2 Evaluace procesu místního akčního plánování. Evaluátor bude zodpovědný za sběr a vyhodnocení dat potřebných pro evaluaci celého projektu a případné zaškolení sběračů dat (v tomto případě pak zodpovídá za proces sběru dat). Evaluátor bude nezávislý, tedy nebude v RT zastávat další roli, jejíž náplň byla předmětem hodnocení (nebo jí v minulosti nezastával). Pozice evaluátora bude hrazena z paušálních nákladů.

V rámci pod aktivity A 1. 7. Podpora škol v plánování bude odborný tým RT doplněn o Analytiky školského zařízení. Jedná se o pedagogy (není povinné, aby se jím stal ředitel) škol, kteří na svém pracovišti zajistí tzv. popis potřeb školy. Tento pedagog pak může členy RT požádat o zajištění facilitátora na setkání pedagogů dané školy. Tito analytici školských zařízení budou hrazeni z paušálních nákladů.

Díky náplni činnosti RT popsané v této kapitole lze očekávat kvalitní zajištění realizace celé aktivity Řízení projektu. Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu, tedy 19 měsíců.


Klíčová aktivita II: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Tato klíčová aktivita se dělí na dvě hlavní části, respektive činnosti A1 a A2, které budou v následující části dokumentu přesně popsány.

Za plnění jednotlivých podaktivit, koordinaci odborného a administrativního týmu, metodickou podporu a kontaktu s veřejností bude zodpovědný člen odborného týmu koordinátor MAP.  Očekává se, že koordinátor MAP bude provádět pravidelné kontroly a to jak dílčího plnění podaktivit tak i bezproblémového odevzdávání ZoR, které připravuje manažer projektu – Administrátor společně s hlavním manažerem projektu. Nakonec bude delegovat návrhy a připomínky zbytku týmu, veřejnosti a hlavních aktérů projektu přímo hlavnímu manažerovi projektu ve zpracované podobě.

Dalším členem odborného týmu, který bude mít významnou roli v plnění druhé klíčové aktivity je odborník na analýzu a strategické plánování. Jako odborník bude zodpovídat za práci s daty, aktualizaci analytické části MAP, zpracování souhrnného popisu potřeb škol a analyzuje výsledky šetření potřeb škol. Společně z výše zmíněným koordinátorem MAP poskytne metodickou podporu pro analytiky školských zařízení. Jeho primární zodpovědností je úspěšné plnění aktivity A 1. 8. Místní akční plánování. V poslední řadě bude zodpovídat případné dotazy evaluátorovi.

 

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

V rámci aktivity bude realizován a prohlouben proces společného místního akčního plánování a partnerství v území, což přispěje k rozvíjení samotného MAP III. RT také v rámci této části aktivity aktualizuje dokumentaci MAP a zpracování akčního plánu.

RT dosažení těchto aktivit doloží předložením těchto dokumentů:

 • Strategický rámec MAP do roku 2025,
 • Akční plány za roky 2023, 2024 a 2025.

V rámci realizace aktivity A1 Rozvoj a aktualizace MAP budou členové RT realizovat povinné podaktivity A 1. 1., A 1. 2., A 1. 3., A 1. 4., A 1. 5., A 1. 8., A 1. 9. a A 1. 10. Současně s tím také volitelnou podaktivitu A 1. 6., A 1,7. a A 1. 11. V řadě podaktivit budou členové RT navazovat na úspěšnou spolupráci s aktéry z oblasti vzdělávání, která byla započata při realizaci projektů MAP I a MAP II na území SO ORP Liberec Všechny podaktivity budou realizovány v souladu s dokumentem MŠMT – Postupy MAP III.

Bližší specifikace podaktivit v rámci projektu MAP III:

 

A 1. 1.  Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Do prvních tří měsíců od zahájení fyzické realizace projektu nebo vydání právního aktu bude aktualizována organizační struktura, která zahrnuje RT, ŘV a pracovní skupiny (dále jen PS). Organizační struktura bude odrážet strukturu strategie. Dále bude zpracována aktualizace identifikace dotčené veřejnosti. V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím dle potřeb území.

ŘV MAP na svém prvním zasedání projedná a schválí Statut a Jednací řád, případně jeho aktualizovanou verzi. Schválený Statut a Jednací řád ŘV MAP bude předložen v nejbližší ZoR po provedené aktualizaci, která bude provedena nejpozději do tří měsíců od fyzického zahájení fyzické realizace projektu/vydání právního aktu – dle toho, co nastane později.

Jako doložení výsledků bude v nejbližší ZoR po provedené aktualizaci doložena dokumentace MAP, část Řízení procesu MAP:

 • aktualizované složení ŘV MAP,
 • aktualizovaný Statut a Jednací řád ŘV MAP,
 • aktualizovaný seznam PS a jejich členů,
 • aktualizovaná organizační struktura, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností, schválená ŘV MAP, popř. pokud je to pro daný MAP relevantní – rozdělení území do jednotlivých klastrů a zařazení škol do jednotlivých klastrů,
 • aktualizovaní identifikace dotčené veřejnosti.

Následně bude část Řízení procesu MAP doložena spolu s finální dokumentací MAP (viz podaktivita A1.8.).

V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím organizační struktury ŘV MAP nebo PS dle potřeb území.

Budou doloženy vždy všechny výše uvedené dokumenty části Řízení MAP. V případě, že některý z dokumentů nebude aktualizován, bude uvedeno do úvodu dokumentu zdůvodnění, proč nebyla aktualizace potřebná.

Tato podaktivita přímo přispěje k naplnění MI 5 49 01 Počet regionálních systémů.

 

A 1. 2.  Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu.

V rámci aktivity bude zpracován/aktualizován komunikační plán včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu – komunikační plán bude zpracován do tří měsíců od zahájení fyzické realizace projektu/vydání právního aktu (dle toho, co nastane později). Dále budou realizovány jednotlivé aktivity konzultačního procesu:

 • aktivní využívání sociálních médií (aktualizace facebookového profilu pro MAP II na pokračování projektu MAP III),
 • zveřejnění informací o MAP v místních nebo jiných médiích, a to minimálně 1x v průběhu každých započatých šesti měsíců realizace projektu,
 • realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s relevantními aktéry, členy zastupitelstva a dalšími aktéry,

V nejbližší ZoR po zpracování bude doložena dokumentace MAP, část Řízení procesu MAP:

 • zpracovaný/aktualizovaný komunikační plán pro partnerství obsahující popis stavu partnerské spolupráce s ostatními subjekty mimo ŘV MAP, popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti a plánované aktivity konzultačního procesu.

V průběhu realizace projektu budou dokládány v jednotlivých ZoR:

 • skeny nebo print screeny zveřejněných článků, včetně uvedení informace o zařazení jednotlivých článků v daném médiu (v případě tištených médií sken celé webové stránky, na které je článek zveřejněn),
 • odkaz na sociální médium,
 • prezenční listina a program z informativního setkání,

K dalšímu doložení aktualizovaného komunikačního plánu dojde v rámci doložení finálního MAP (viz podaktivita A 1.8).

Komunikační plán bude doložen, nebo bude předloženo zdůvodnění, proč není komunikační plán aktualizován. V případě, že komunikační plán nebyl aktualizován, bude v úvodu dokumentu zdůvodnění, proč nebyla aktualizace potřebná.

Tato podaktivita přímo přispěje k naplnění MI 5 49 01 Počet regionálních systémů.

 

A 1. 3.  Pracovní skupina pro financování.

Tato PS bude připravovat podklady pro rozhodování a reportovat výstupy/doporučení pro ŘV MAP. Dále obsahem práce PS bude plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Setkání PS bude realizováno minimálně 4x ve dvanácti po sobě jdoucích měsících. V případě kratšího období bude krácen počet setkání PS na nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce.

Činnost podaktivity bude dokládaná zápisem a prezenční listinou ze všech jednání PS pro financování. Dále bude v ZoR doloženo zpracování návrhů financování aktivit navržených ostatními PS.

 

A 1. 4.  Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Ve výše zmíněných dvou samostatných PS bude působit minimálně jeden pedagogický pracovník s minimálně pětiletou praxí na základní škole. Splnění podmínek kvalifikace bude doloženo první ZoR projektu po zřízení PS, a to prostřednictvím životopisu. Pokud bude v této činnosti pokračovat člen PS z MAP II, pak bude v ZoR pouze uvedeno, že byl jeho životopis doložen v MAP II.  V rámci PS si budou její členové vyměňovat zkušenosti a odborné znalosti o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji tématu zaměření PS včetně reflexe relevantní oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení. Tyto PS spolupracují s PS pro financování a podílejí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 1.8. Setkání PS bude realizováno minimálně 4x ve dvanácti po sobě jdoucích měsících. V případě kratšího období bude krácen počet setkání PS na nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce.

Činnost podaktivity bude dokládaná zápisem a prezenční listinou ze všech jednání PS. Dále bude v ZoR doloženo zpracování návrhů aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské a matematické gramotnosti. Bude zveřejněna síť místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.

Setkávání pracovních skupin čtenářské a matematické gramotnosti budou v případě účelnosti organizována jako společná.

Tato podaktivita přímo přispěje k naplnění MI 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání.

 

A 1. 5.  Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této PS bude zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systémů uvnitř škol. Dále bude PS na základě získaných znalostí posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Nakonec PS vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se bude aktivně podílet na procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentu MAP v podaktivitě A 1.8. Setkání PS bude realizováno minimálně 4x ve dvanácti po sobě jdoucích měsících. V případě kratšího období bude krácen počet setkání PS na nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce.

Činnost podaktivity bude dokládána zápisem a prezenční listinou ze všech jednání. Dále bude v ZoR doloženo zpracování návrhů aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání.

Tato podaktivita přímo přispěje k naplnění MI 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání.

 

A 1. 6.  Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

V pracovní skupině pro zájmové a neformální vzdělávání budou zastoupeni vedle pracovníků organizací zájmového a neformálního vzdělávání i pedagogové škol. PS se bude scházet 4x ročně či dle potřeby (v případě kratšího období bude krácen počet setkání PS na nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce) a bude projednávat a plánovat formy a možnosti spolupráce škol s aktéry zájmového a neformálního vzdělávání v rámci SO ORP. Uvedená pracovní skupina bude spolupracovat s PS pro financování, bude se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 1.8.

V pracovní skupině pro předškolní vzdělávání budou zastoupeni pracovníci mateřských škol. PS se bude scházet 4x ročně či dle potřeby (v případě kratšího období bude krácen počet setkání PS na nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce) a bude projednávat a plánovat formy a možnosti spolupráce škol v oblasti předškolního vzdělávání. Uvedená pracovní skupina bude spolupracovat s PS pro financování, bude se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 1.8.

Činnosti podaktivity budou dokládány zápisy a prezenčními listinami ze všech jednání obou PS. Dále bude v ZoR doloženo zpracování návrhů aktivit spolupráce a aktivit škol v tématech - předškolní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání.

Tato podaktivita přímo přispěje k naplnění MI 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání.

 

A 1. 7.  Podpora škol v plánování

Do této podaktivity budou zapojeny všechny školy v SO ORP Liberec zapojené do projektu MAP. Z každé školy bude do realizačního týmu projektu zapojen jeden pracovník, který bude specifikovat potřeby školy aspolupracovat s RT MAP (v realizačním týmu = pozice Analytik školského zařízení). Aby analytik provedl celý proces na dané škole správně, bude metodicky veden Odborníkem na analýzu a strategické plánování. Každá škola v rámci SO ORP Liberec zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) v oblastech daných Postupy MAP III, vyhodnotí, co proběhlo dobře, co ne a v čem potřebuje škola pomoci. Při realizaci dílčícj kroků podaktivity může škola v rámci diskuze pedagogického sboru využít facilitátora/mediátora. Jako vstupní informace pro aktualizaci vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) zde budou sloužit především proběhlá dotazníková šetření realizovaná MŠMT i RT MAP doplněné o názory učitelů ve škole při řízené diskusi.

Činnosti podaktivity budou doloženy zpracovanými popisy potřeb jednotlivých škol. K doložení dojde nejpozději s doložením aktualizované dokumentace MAP v závěrečné ZoR projektu.

 

A 1. 8.  Místní akční plánování

Tato podaktivita bude realizovaná po celou dobu realizace MAP III. V jejím průběhu proběhnou následující činnosti:

a) plánování – aktualizace analytické části:

 • projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP II včetně návrhů opatření ke zlepšení,
 • zpracování a projednání dalších nových/aktualizovaných analytických vstupů,
 • revize analytické části včetně SWOT 3 analýz minimálně v povinných tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů.

b) plánování – aktualizace strategické části:

 • aktualizace SR MAP do roku 2025,
 • návrhy/aktualizace priorit, jejich rioritizace – Dohoda o prioritách,
 • návrhy/aktualizace cílů k jednotlivým prioritám,
 • zpracovávání návrhů/aktualizace aktivit (případně opatření a jejich aktivit pro dosažení cílů v jednotlivých prioritách).

c) plánování – aktualizace implementační části – akční plány:

 • rozpracování aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit – postupné zpracování konkrétních akčních plánů.

Na všech těchto aktivitách se bude podílet RT MAP, ŘV MAP a jednotlivé PS. Podaktivita je tedy provázaná se všemu povinnými a volitelnými podaktivitami aktivity A1 Rozvoj a aktualizace MAP s klíčovou aktivitou 1. Řízení projektu.

Výsledkem této podaktivity bude:

 • aktualizovaná analytická část (aktualizovaná analýza stavu a potřeb, aktualizované SWOT analýzy minimálně pro čtyři klíčová témata včetně stanovení/upravení hlavních problémů k řešení a analytického popisu jejich příčin),
 • aktualizovaná strategická část se Strategickým rámcem MAP do roku 2025 (Dohoda o prioritách, ke každé prioritě stanovené cíle, investiční záměry), aktivity škol a aktivity spolupráce,
 • aktualizace implementační části – postupně zpracovávané akční plány na roky 2023, 2024, a 2025,
 • nejpozději v závěrečné ZZoR se bude doložen aktualizovaný schválený finální MAP a akční plány na roky 2023, 2024, 2025. Pokud byl akční plán na některý z uvedených roků zpracován v předchozím projektu MAP II, bude předložena jeho aktualizace, případně ve stejném zpracování s odůvodněním, proč neproběhla aktualizace.

Pro dokládání a podklady pro kontrolu na místě budou předloženy souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP ŘV MAP. Dále budou na místě předloženy dohody o potřebnosti a využitelnosti investice (například společné řešení dopravní obslužnosti nebo souhlas zřizovatele) a taktéž dohody o efektivní využitelnosti investice (například společné řešení dopravní obslužnosti).

Souhlasy jednotlivých zřizovatelů, případě Dohody budou vydány nebo uzavřeny před zařazením investiční akce do Strategického rámce MAP.

Tato podaktivita přímo přispěje k naplnění MI 5 49 01 Počet regionálních systémů a naplňuje MI 5 08 10 Počet organizací, podpořených systémovou intervencí.

 

A 1.9.   Spolupráce s KAP

V rámci realizace bude probírat spolupráce RT MAP s projektem KAP v Libereckém kraji. Tato spolupráce bude probíhat minimálně formou pravidelného předávání informací v rámci setkání organizovaných v rámci aktivity A 1.10. Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území a účasti na jednání k investičním prioritám pro IROP 2021-2027. RT MAP a RT KAP budou vyvíjet snahu k organizaci vzájemných setkání, předávání informací či výměně zkušeností v daném území.

Činnost podaktivity bude dokládána v ZoR formou informování o účasti na setkání organizovaných IPs SRP. V případě organizace vlastních akcí budou doloženy prezenční listiny a zápisy ze setkání s RT KAP, pozvánky pro RT KAP na akce MAP apod.

 

A 1.10. Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

Bude probíhat spolupráce RT MAP s projektem SRP a po jeho skončení s projektem, který bude poskytovat metodickou podporu příjemcům realizujícím projekty akčního plánování v území v rámci této výzvy. Spolupráce bude probíhat formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkání určených k výměně zkušeností.

V ZoR bude doložen popis způsobu realizace aktivity spolupráce s projektem SRP/projektem metodické podpory akčního plánování v území v textové části relevantní ZoR, včetně obsahu realizované aktivity. Dále bude doložena kopie potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě projektu SRP/projektu metodické podpory akčního plánování v území, vydané tímto projektem jednotlivým účastníkům – členům RT MAP.

 

A 1.11 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními

V rámci této podaktivity bude probíhat spolupráce s dalšími IPs formou výměny informací nebo zkušeností, plánování společných aktivit a jejich synergií v územích. V rámci podaktivity bude řešena další možná účast na odborných panelech IPs, a to v návaznosti na harmonogramy realizací konkrétních IPs.

Dále bude v rámci možností probíhat spolupráce s IPo koncepčními a jinými projekty včetně projektů hrazených ze zdrojů mimo OP VVV. Případná spolupráce bude probíhat formou setkání určených k výměně zkušeností, informací, plánování aktivit a jejich synergií v rámci území.

V relevantní ZoR bude doložen v textově podobě způsob realizace této aktivity, včetně obsahu realizované aktivity.


A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

V rámci druhé části druhé klíčové aktivity bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který na zájmovém území probíhal v programovém období 2014–2020.

Výstupem aktivity bude závěrečná evaluační zpráva, která bude odevzdána společně se ZZOR. Závěrečná evaluační zpráva zodpoví následující otázky MAP.

Účelnost:

 • Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavního i dílčích cílů MAP?
 • Co v dosažení těchto cílů bránilo, nebo jim naopak pomáhalo?
 • Do jaké míry se dařilo postupovat v souladu s principy MAP

Dopady:

 • Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území?
 • Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území?
 • Co přinesla spolupráce s dalšími projekty k naplňování cílů MAP?

Udržitelnost

 • Jakým způsobem se v MAP bude pokračovat?
 • Je plán udržitelnosti MAP realistický?

Kromě výše zmíněného bude závěrečná evaluační zpráva také obsahovat krátký popis situace v území před akčním plánováním, cílů MAP (tedy, co mělo být změněno) a mechanismu, jak těchto cílů mělo být dosaženo, tzv. teorii změny. Dále budou v této závěrečné zprávě zodpovězeny otázky stanovené v evaluačním plánu, popsán postup, jak byly tyto otázky získány a jejich omezení. Nakonec budou zjištění evaluace diseminována aktéry v území.

Evaluační zpráva bude vytvořena v souladu s dokumentem MŠMT: Postupy MAP III,