Zpracování MAP II Liberecko

 
 
 
Aktivity projektu MAP II Liberecko
 
0. AKTIVITY PŘÍPRAVY
Informování o výzvě v území ORP Liberec, diskuze v území,shoda na žadateli o dotaci, schválení území, podání žádosti.
1. ŘÍZENÍ PROJEKTU
Realizace této aktivity zahrnuje především: zajištění fungujícího realizačního týmu po stránce odborné i administrativní, nastavení správných organizačních a komunikačních systémů, finanční řízení projektu, řízení rizik a změn v projektu, vedení dokumentace projektu, komunikace s poskytovatelem dotace.
2. ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP
Realizace této aktivity zahrnuje především: prohlubování a realizace procesu společného místního akčního plánování, intenzivní zapojení školských zařízení do procesu plánování, rozvoj partnerství a MAP, aktualizace dokumentace MAP, zpracování a postupná aktualizace MAP, aktivní činnost pracovních skupin, tvorba komunikačního plánu, tvorba a realizace konzultačního procesu, spolupráce s projektem SRP, podpora znalostních kapacit Řídícího výboru.

3. EVALUACE A MONITORING
4. IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP
V rámci projektu MAP II na území ORP Liberec budou realizovány aktivity které jsou podrobně zpracované  v příloze v dokumentech žádosti o podporu. Povinně volitelná témata: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Volitelná témata: Otevřená škola, Rozvoj gramotností a kompetencí, Regionální identita, Kompetence pro demokratickou kulturu.
Při realizaci projektu budou díky činnosti pracovních skupin, platforem a realizace implementačních aktivit realizovány aktivity směřující k naplnění opatření ze strategického
rámce MAP Liberecko.
Díky realizaci vyjmenovaných aktivit, podrobně popsaných v příloze žádosti o podporu, budou naplňovány cíle stanovené v dokumentu MAP Liberecko I. Konkrétně se jedná o cíle: 1.1. Rozvoj lidských zdrojů, 1.2 Zkvalitňování vzdělávacích programů, 2.1 Vzdělávací marketing, 2.2 Aktivizace lidského a sociálního kapitálu dětí a žáků, 4.3 Provázanost školního a rodinného života.