Zpracování MAP

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Jablonec nad Nisou naplňuje následující věcné klíčové aktivity projektu:
 
A.1  Rozvoj partnerství
Průřezová projektová aktivity, jejímž cílem je sestavit kvalitní Řídící výbor, iniciovat, posílit a realizovat vazby mezi klíčovými aktéry v území. Řídící výbor bude složen ze všech povinných partnerů projektu. Výběr členů výboru provede realizační tým po diskusi s aktivními aktéry, kteří se účastní projektu (zapojení zřizovatelé, ředitelé škol, pedagogové, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání, představitelé veřejné správy) a je sestaven poměrným způsobem k počtu zapojených aktérů, resp. reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Předpokládaný počet členů výboru je do 25. Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Projekt předpokládá vytváření dalších užších organizačních prvků partnerství, a to pracovních skupin. Budou vytvořeny 4 základní pracovní skupiny: (i) pro předškolní vzdělávání, (ii) pro základní školství a inkluzivní vzdělávání, (iii) pro další vzdělávání a volný čas, (iv) pro rozvoj dalších kompetencí. Pracovní skupiny jsou poradním, konzultačním a doporučujícím orgánem Řídícího výboru, úzce komunikují s realizačním týmem. Aktivita partnerství bude realizována po celou dobu trvání projektu ve formě seminářů, společných setkání, workshopů, sdílení zkušeností, sdílení nápadů, apod. a výstupy aktivity budou zpracovávány jako podklad pro aktivity následující, zejména A.2 - Dohoda o prioritách a A.3 - Akční plánování.
 
A.2 Dohoda o prioritách
Cílem aktivity je stanovit lokální vizi vzdělávání na řešeném území MAP, a to: (i) z dostupných, na řešeném území již existujících, strategií a plánů, (ii) na základě komunitního projednávání, resp. projednávání v rámci partnerství MAP, (iii) na základě jednotného plošného dotazníkového šetření. Dohoda o prioritách vznikne zejména v povinných opatřeních MAP, tj. v oblasti Předškolního vzdělávání a péče, Čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti Inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci přijímání Dohody o prioritách budou realizovány tři základní postupové kroky: (i) Analýza (sběr dat - dotazníkové šetření, investiční priority škol, socioekonomická analýza, analýza existujících programových dokumentů), (ii) Strategický rámec MAP do r. 2023 (na základě analytických výstupů bude navržena Územní strategie - vize, Priority vzdělávací soustavy, Strategie naplňování stanovených priorit do r. 2023), (iii) Specifikace investičních priorit (vč. uzavření dohody o investicích či potvrzení souhlasu zřizovatele školských zařízení). Analytickou část zpracuje Realizační tým projektu a předkládá ke konzultaci, oponentuře či doplnění jak Řídícímu výboru, tak širší partnerské platformě. Realizační tým koordinuje informování a zapojení partnerů, přijímá podněty a vyhodnocuje je. Následně finalizuje a zveřejňuje analytickou část. Ve strategické části organizuje Realizační tým konzultační proces s cílem stanovit dlouhodobé priority ve vazbě na zpracovanou analýzu. Následně finalizuje návrh Strategie a zajišťuje široké projednání v rámci nastavených partnerství MAP. Součástí Dohody o prioritách je též dohoda o Investičních prioritách. Investiční priority vychází z obecně přijatých systémových priorit a týkají se již konkrétních organizací a potenciálních příjemců, kteří pro své investice uzavírají dohody o investicích nebo dokládají souhlas zřizovatele. Sběr podnětů a vytváření dohod k Investičním prioritám probíhá průběžně.
 
A.3 Akční plánování
Po zpracování Strategického rámce MAP, který vychází z Dohody o prioritách MAP je zpracováván jako navazující dokument Akční plán, který rozpracovává strategická opatření Dohody o prioritách. Zpracovává se vždy v podobě ročního operativního plánu s uvedením konkrétních realizačních kroků, termínů a odpovědností. Součástí zpracování Akčního plánu je také zpracování logických rámců pro vybrané aktivity spolupráce a specifikace projektových záměrů, které budou zpracovány do podoby konkrétních projektů. Do přípravy Akčního plánu je zapojeno partnerství partnerské platformy. Toto zapojení koordinuje a realizuje Realizační tým. Výstupem akčního plánování je specifikace neinvestičních opatření (aktivity škol a aktivity spolupráce) a zpracování finální verze MAP. Neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce schvalují zřizovatelé škol zapojených do aktivit projektu. Ke schválení je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70% dalších zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu.
 
A.4 Budování znalostních kapacit
Jedná se o systém průběžného vzdělávání, vzájemného informování, stáží a hospitací, kolegiální formy podpory, sdílení zkušeností a poradenství v rámci přípravy a zpracování MAP. Smyslem aktivity je vzdělávání a informování relevantních aktérů a zástupců nastavených partnerství MAP s cílem následného informovaného (poučeného) zapojení těchto aktérů do procesu přípravy a realizace MAP a tím zvýšení efektivnosti celého plánovacího systému MAP. Součástí aktivity je Plán vzdělávacích aktivit, který je uveden v příloze této žádosti o finanční podporu. Obsah vzdělávacích aktivit přímo souvisí s tvorbou MAP. Vzdělávání nemá individuální charakter a účastní se ho více partnerů v rámci MAP.
 
A.5 Evaluace
Průběžná a závěrečná věcná aktivita projektu. Cílem je vyhodnotit splnění cílů projektu, tzn. vyhodnotit: (i) úspěšnost procesů vytváření partnerství, (ii) úspěšnost výsledků a dopadů akčního ročního plánu a jeho dopady na strategii MAP, (iii) stanovit další kroky MAP. Speciálně bude hodnocena oblast aktivit zaměřených na děti ohrožené školním neúspěchem. Evaluace bude též sloužit jako podklad pro tvorbu navazujícího MAP (po r. 2018) a bude se zabývat hodnocením uzavřených dohod o spolupráci v aktivitách MAP. Výstupem aktivity budou průběžné a závěrečná hodnotící zpráva.