Realizační tým

Realizační tým (RT) nese odpovědnost za realizaci projektu MAP a jeho výstupy. RT je malý a akceschopný, vede jej projektový manažer. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP. Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří: 
  • zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území,
  • monitorovat průběh realizace MAP,
  • spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP,
  • zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP,
  • ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách odbornou znalost k odborným tématům MAP,
  • účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
  • zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci organizační struktury MAP zřízeny,
  • pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP.
 
Členové RT MAP Jablonecko:
Švehlová Jana, Bc. manažerka MAP, odborník na komunikaci s cílovou skupinou
David Daniel, Mgr. odborník na vzdělávání dětí do 15 let - konzultant
Fischer Radka, Ing. finanční manažerka
Šafařík Filip, Ing. analytik
Ponikelský Petr, Ing. odborník na strategické plánování - metodik
Leníková Markéta, Ing. odborník na strategické plánování - konzultant
 
Společný kontakt na RT MAP Liberecko: jablonecko@map-lbc-jbc.cz