O projektu MAP

Co je MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

 

Jaké jsou cíle MAP?

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

• sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

• podpoře škol se slabšími výsledky16 a rozvoji potenciálu každého žáka.

• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.

• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Pozn.: text převzat z dokumentu Postupy zpracování místních akčních plánů

 

MAS Podještědí jako nositel projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko realizuje oba projekty za finanční podpory EU.

  • MAP Liberecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000700)
  • MAP Jablonecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000054)