Základní informace o projektu MAP Liberecko a MAP Jablonecko

MAS Podještědí jako nositel projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko realizuje oba projekty za finanční podpory EU.

  • MAP Liberecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000700)
  • MAP Jablonecko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000054)
 
Anotace projektu MAP
Projekt je zaměřen na nastavení funkční spolupráce, komunikace a efektivních partnerství všech klíčových aktérů v oblasti mateřského a základního školství s cílem rozvíjet kvalitní vzdělávání, včetně inkluzivního. Výstupem projektu je místní akční plán, tedy dohoda o prioritách vzdělávací politiky v řešeném území, která zahrnuje nejen předškolní a základní vzdělávání, ale i oblast včasné péče, zájmové a neformální vzdělávání. Smyslem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro vzdělávací procesy.
 
Cíl projektu MAP
Cílem projektu je nastavení systémových a věcných parametrů posilování a rozvoje kvality předškolního a základního vzdělávání dětí do 15 let v širším kontextu komplexního rozvoje dětí jak v rámci povinné vzdělávací struktury, tak v oblasti neformálního či zájmového vzdělávání jako forem smysluplného trávení volného času. V části předškolního a základního vzdělávání je hlavním cílem projektu zejména zvyšování kvality vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a specificky podpora dětí (žáků) potenciálně ohrožených školním neúspěchem. Dalším cílem je motivace, osvěta a vedení dětí k rozvoji podnikavosti, iniciativy, zodpovědnosti a k neformálnímu zvyšování vzdělání ve stěžejních oblastech budoucího života. Třetím komplexním cílem je vytvoření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí, a to jak ve vztahu k jejich rozvoji, tak i s ohledem na prevenci negativních civilizačních a sociálně patologických jevů ve společnosti. Projekt též koncepčně naplňuje dílčí cíle stěžejních strategických a programových dokumentů v řešeném území, které se problematikou vzdělávání dětí do 15 let zabývají.
 
Aktivity projektu MAP
  • A.1 - Rozvoj partnerství - průřezová projektová aktivity, jejímž cílem je sestavit kvalitní Řídící výbor, iniciovat, posílit a realizovat vazby mezi klíčovými aktéry v území. Řídící výbor bude složen ze všech povinných partnerů projektu.
  • A.2 - Dohoda o prioritách - Cílem aktivity je stanovit lokální vizi vzdělávání na řešeném území MAP. Součástí Dohody o prioritách je též dohoda o Investičních prioritách.
  • A.3 - Akční plánování - po zpracování Strategického rámce MAP, který vychází z Dohody o prioritách MAP je zpracováván jako navazující dokument Akční plán, který rozpracovává strategická opatření Dohody o prioritách. Zpracovává se vždy v podobě ročního operativního plánu s uvedením konkrétních realizačních kroků, termínů a odpovědností.
  • A.4 - Budování znalostních kapacit - Jedná se o systém průběžného vzdělávání, vzájemného informování, stáží a hospitací, kolegiální formy podpory, sdílení zkušeností a poradenství v rámci přípravy a zpracování MAP. Smyslem aktivity je vzdělávání a informování relevantních aktérů a zástupců nastavených partnerství MAP s cílem následného informovaného (poučeného) zapojení těchto aktérů do procesu přípravy a realizace MAP a tím zvýšení efektivnosti celého plánovacího systému MAP.
  • A.5 - Evaluace - vyhodnocení úspěšnosti procesů tvorby MAP a výsledků s ohledem na vzniklá partnerství ve vazbě na dohody o rozvojových prioritách území a přijetí doporučení k úpravám procesů MAP.
  • A.6 - Řízení MAP - průběžná aktivita projektu spočívající v intenzívní práci s dotčenou veřejnosti, organizace spolupráce / partnerství, specifikace a realizace.
  • A.7 - Řízení projektu - Řízení projektu je průřezová aktivita směřující k efektivní realizaci celého projektu. Řízení projektu je administrativní a odborné. Aktivity jsou podrobně specifikovány v záložce Klíčové aktivity.